داشبورد خرید

داشبورد خرید و آنالیز و مدیریت تحقق خرید به منظور کنترل چند بعدی خرید به کار می رود و بررسی می کند که آیا در محورهای مختلف توانسته ایم اهداف خرید را محقق نماییم.

داشبورد منابع بانک مهر

سامانه کشف تقلب بانک مهر

داشبورد مالی

داشبورد مدیریتی در نفت ستاره خلیج فارس

راه اندازی سامانه مستند سازی داشبورد ها

فهرست
error: این سایت حفاظت شده است !!