داشبورد خرید

داشبورد خرید

داشبورد خرید داشبورد خرید و آنالیز و مدیریت تحقق خرید به منظور کنترل چند بعدی خرید به کار می رود و بررسی می کند که آیا در محورهای مختلف توانسته…
فهرست